gvmd - 2012. szeptember 26.

Krisztus a mi életünk

 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(Jn 3,16)

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.
Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn.
Ő a feje a testnek, az egyháznak is, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első.
Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.(Kol 1,16-20)

„Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.
És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;
a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.(Mk 1,9-11)

„Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!(Jn 1,29)

„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

„… Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.” (Jn 6,53)

„… Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

„Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” (Jn 8,24)

„… Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok,” (Jn 8,28)

„… Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;” (Jn 11,25)

„… Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6)

„Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,” (1Kor 1,30)

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.(Gal 2,20)

„… nekem az élet Krisztus, …” (Fil 1,21)

„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, …” (Kol 3,4)

„… Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek …” (1Tim 1,1)

„… Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?(Zsolt 27,1)

 

 

[ doc ] [ pdf ]

[ pdf ] állomány megjelenítéséhez Adobe softver javasolt, mely szabadon letölthető a gyártó oldaláról

© gvmd